Dating europeiske kvinner Non premium adult camera chat

doc Type==null) && (doc Type2!=0) ) //If no content in either strings else if( (doc Type == "other"

Det er blitt gjort deskriptive analyser, enveis variasjonsanalyse og lineær regresjonsanalyse for å undersøke nivåforskjeller og sammenhengen mellom variablene.

Resultater: Nivået av livstilfredshet er høyest i Nord-Europa og lavest i Øst-Europa.

Samfunnstilfredshet, tillit og tilhørighet og autonomi viste seg å ha signifikant sammenheng med livstilfredshet i alle regionene også når det ble kontrollert for demografiske variabler (alder, kjønn, utdanningsnivå og opplevd økonomi).

Sammendrag Bakgrunn: Livstilfredshet (Life Satisfaction) er uttrykk for individets subjektive evaluering av hvor tilfreds han eller hun er med livet som helhet.

Livstilfredsheten er interessant for folkehelsearbeidet både fordi den har sammenheng med fysisk og psykisk helse og fordi den gir viktig informasjon om i hvilken grad samfunnet oppleves som godt å leve i.